HEM

* Ä *

I VÄNTAN
PÅ VENDELA

FÖRLOSSNINGEN

FÖRSTA DAGARNA

PÅKLÄDNINGEN

BEGRAVNINGEN

TIDEN EFTERÅT

TACK

* L *

TANKAR TILL VENDELA

HÖGTIDER

* S *

VENDELAS NAMN

STJÄRNTECKEN

MÅNADSSTENAR

* K *

HANTERA SORG

BEMÖTA SORG

FÖRENINGAR

ARTIKLAR

ORDLISTA

BOKTIPS

* A *

FOTON

BILDER

GRAFIK

E-KORT

* D *

DIKTER

KLOKA ORD

ÄNGLAORD

SÅNGTEXTER

MUSIKTIPS

* E *

GRAVPYSSEL

ÄNGLAPYSSEL

MINNESSAKER

* Ä *

ÄNGLAVÄNNER

MINNESDAGAR

* N *

BARNLÄNGTAN

GRAVID IGEN

BARN IGEN

LILLASYSTER VILDA

LILLASYSTER VEGA I HIMLEN

* G *

ÄNGLARINGEN

ÄNGLAFORUM

* E *

LÄNKAR

GÄSTBOK

* L *

ZOIELI

   

 

ORDLISTA BEGRAVNING

Ord Förkortning Förklaring Engelska Latin Mer info
Agenda, Programkort eller Psalmkort . Tryckt program som delas ut till begravningsgästerna och som beskriver begravningsceremonin. . . .
Alba . Vit klädnad för präst. . . .
Ansiktsduk . Ingår i svepdräkten att placeras över den dödes ansikte. . . .
Avskedstagande . Att efter kistläggning och svepning ta farväl av den döde. . . .
Balsamering . Behandling av den döda kroppen för att denna skall kunna bevaras till dess att kremering eller gravsättning sker. . . .
Balsameringsintyg . Skriftligt intyg som erfordras vid utlandstransport av avliden. . . .
Bårhus . Lokal för förvaring, kistläggning och svepning av döda. . . .
Bårtäcke . Tygkläde att som prydnad lägga över kistan vid begravningsceremonin. . . .
Begravning . Förättning vid vilken en avliden person läggs till slutlig vila. Samlingsbegrepp för bisättning, begravningsceremoni och gravsättning. . . .
Begravningsceremoni . Ceremoni enligt Svenska kyrkans ordning, annat samfunds ordning eller borgerlig ceremoni, med eller utan kristet innehåll. . . .
Begravningshjälp . Ekonomisk ersättning (försäkring) att utbetalas till dödsboet för att täcka begravningskostnaden. . . .
Begravningsombud . Utsedd person med uppgift att hos huvudmannen för begravningsverksamheten tillvarata deras rätt som ej är medlemmar i Svenska Kyrkan. . . .
Bisättning . Transport av kistan till platsen för begravningsceremonin. Vid bisättningen finns möjlighet till en personlig avskedsstund. . . .
Bisättningslokal . Lokal för förvaring och visning av den döde. . . .
Borgelig begravning . Begravningsceremoni utan fastställd ordning. . . .
Bouppteckning . Förteckning över den dödes tillgångar. . . .
Celebrant . Officiant, begravningsförrättare. . . .
Defilering . Att efter begravningsceremonin, i tur och ordning ta avsked vid kistan / graven. . . .
Dödsannons . Tillkännagivande av dödsfall i ex. dagstidning. . . .
Dödsattest . Intyg om dödsorsak. Utfärdas av läkare som fastställt dödsorsaken. . . .
Dödsbevis . Utfärdas av läkare som bevis på att dödsfallet ägt rum. . . .
Dödsboanmälan . Förenklad form för bouppteckning då den dödes tillgångar är ringa. . . .
Dödsorsaksintyg . Intyg om dödsorsak, "dödsattest". Utfärdas av läkare som fastställt dödsorsaken. . . .
Dödsruna eller Nekrolog . Kort levnadsteckning/minnesord över död person i ex. dagstidning. . . .
Eldbegängelse . Förbränning av den döda kroppen till aska. . . .
Gravbrev . Ett bevis på gravrättsupplåtelsen. . . .
Gravrättsinnehavare . Innehavare av gravplats med rätt att besluta om gravplatsens användning. . . .
Gravsättning . Placering av kista eller urna i grav. Urna i kolombarium, aska i minneslund eller spridning av askan över hav eller land. . . .
Gravskötselavtal . Avtal med förvaltning/församling om skötsel av gravplats. . . .
Gravsten . Minnesvård av sten på gravplats. . . .
Gravvård . Minnesvård av sten eller annat material på gravplats. . . .
Handbukett . Liten handblomma att lägga i eller på kistan /kasta i graven. . . .
Huvudmannaskap . Skyldighet för församling inom Svenska kyrkan att ansvara för begravningsverksamheten. . . .
In memoriam . . . Till minne .
Jordbegravning . Begravningsceremoni där kistan efter begravningsakten sätts i jorden. . . .
Jordfästning . Religiös ceremoni i samband med begravning. Äldre uttryck för begravningsceremoni. . . .
Jordgrav . Gravplats avsedd för kista. . . .
Kandelaber . Flerarmad ljusstake. . . .
Kantor . Kyrkomusiker. . . .
Katafalk . Upphöjning / ställning att ställa kistan på. . . .
Kistgrav . Gravplats avsedd för kista. . . .
Kistläggning . Att i samband med svepning lägga den döda kroppen i kistan. . . .
Kolumbarium . Kammare eller nisch för förvaring av askurna. . . .
Kondoleans . Formellt och högtidligt beklagande av någons sorg vid dödsfall. . . .
Kondolera . Beklaga någons sorg vid dödsfall. . . .
Kremation . Förbränning av den döda kroppen till aska. . . .
Kremationsbegravning . Begravningsceremoni där kistan med den döde efter begravningsakten förbränns till aska. . . .
Lit de parade . Den döde ligger för offentlig hyllning före begravning. . . .
Minnesgudstjänst . Gudstjänst till minnet av död person då kistan inte är med. . . .
Minneslund . Gemensam gravsättningsplats för anonym gravsättning eller spridning av aska. . . .
Minnesstund . Samling efter begravningsceremonin, enklare förtäring förekommer. . . .
Minnesvård . Minnesvård av sten eller annat material på gravplats. . . .
Nekrolog eller Dödsruna . Kort levnadsteckning/minnesord över död person i ex. dagstidning. . . .
Officiant . Person som leder begravningsceremonin. . . .
Organist . Kyrkomusiker. . . .
Parentation . Minnestal över avliden. . . .
Postludium . Utgångsmusik. . . .
Preludium . Inledningsmusik. . . .
Prestav . Florbehängd stav att bära i samband med begravningsceremoni. . . .
Profan . Icke kyrklig. . . .
Programkort, Psalmkort eller Agenda Tryckt program som delas ut till begravningsgästerna och som beskriver begravningsceremonin. . . .
Rit . Religiös sed, kulthandling, ceremoni. . . .
Röcklin . Vit klädnad för präst. . . .
Sakral . Helig. . . .
Sakrament . Helig handling ex. nattvard. . . .
Själaringning . Att ringa i församlingskyrkans klockor efter inträffat dödsfall. . . .
Stärbhus eller Sterbhus . Äldre ord för "dödsbo". . . .
Sterbhus eller Stärbhus . Äldre ord för "dödsbo". . . .
Stola . Brett band som bärs av präst till alba och röcklin. . . .
Svepdräkt . Klädedräkt för den döde. . . .
Svepning . Tyg, vanligtvis lakan, som en död person sveps i för begravning. Ordet svepning används även om den döda personen kläs i kläder inför begravningen. . . .
Tacksägelse . Att i Svenska kyrkans gudstjänst meddela dödsfall i församlingen. . . .
Urna . Förvaringskärl för aska efter avliden. . . .
Urngrav . Gravplats avsedd för urna. . . .
Visning . Att efter kistläggning och svepning se den döde. . . .
Överlåtelse . Den centrala delen i Svenska kyrkans begravningsgudstjänst. . . .

Upp

 

   

 

Ordlista

Begravning

Graviditet

Infertilitet

Internet

Medicinska
begrepp

Övrigt

 
 
 

 

¤ ¤ ¤
¤ Bokmärk denna sida. ¤ online ¤

© Copyright www.zoieli.se - All rights reserved.